සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය

අඟුල්මල් දමනය 1 (GRADE 11 LITRATURE)

File size: 288 kb

අඟුල්මල් දමනය 2 (GRADE 11 LITRATURE)

File size: 288 kb

සතරකන් මන්ත්‍රණය 1(GRADE 10 LITRATURE)

File size: 675 kb

සතරකන් මන්ත්‍රණය 2 (GRADE 10 LITRATURE)

File size: 188 kb

GRADE 10 & 11 GRAMMAR

File size: 667 kb

GRADE 10 & 11 GRAMMAR

File size: 626 kb

WHAT WE OFFER

ENGLISH EXPLANATIONS 

WHATSUP CORRECTIONS

PSYCHOLOGICAL TEACHING METHODS

MIND MAP

SHORT NOTES

 

LITRATURE AND GRAMMAR

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Get course
Enrolled: 0 students
Lectures: 0

Archive

Working hours

Monday 9:00 am - 10.00 pm
Tuesday 9:00 am - 10.00 pm
Wednesday 9:00 am - 10.00 pm
Thursday 9:00 am - 10.00 pm
Friday 9:00 am - 10.00 pm
Saturday 9:00 am - 10:00 pm
Sunday 9:00 am - 10:00 pm